Saturday, Dec 15th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย สัมมนาเชิงวิชาการโลจิสติกส์การค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มช่องทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ

  • PDF
DSC 0361
DSC 0363
DSC 0373
DSC 0377
DSC 0382
DSC 0403
DSC 0437
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสัมมนาเชิงวิชาการโลจิสติกส์การค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มช่องทางการค้าแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น

   วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการโลจิสติกส์การค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV และกล่าวปาฐกถามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในแผน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกับชุมชน โดยการเข้าไปศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนเป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ทั้งคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ 
     ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวว่า จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปาน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน (AEC)  กรอบความร่วมมือระหว่างเศรษฐกิจอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงไปประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
     และกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย C คือประเทศกัมพูชา L คือประเทศลาว M คือ ประเทศพม่า V คือประเทศเวียดนาม ต่างมีจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank, ADB) พบว่า กลุ่มประเทศดังกล่าวมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยนปี 2017-2018 คิดเป็นร้อยละ 7 ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน กลุ่มประเทศยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก สามารถเชื่อมโยงจากประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล และมีนโยบายการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ เหมาะที่จะเข้าร่วมการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
     การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงสถาณการณ์การแข่ง สร้างโอการทางการค้า จากประสบการณ์ของวิทยากรไปปรับใช้ในการค้าชายแดน

คลิกชมภาพบรรยากาศการสัมมนา

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°