Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา “ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

ราชภฏเลย

“ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(6) ตารางแสดงวงเงิน
(7) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(8) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(9) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(10) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(11) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(12) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(13) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(14) คุณลักษณะครุภัณฑ์