Saturday, Sep 22nd

Last update02:50:25 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

tuk19

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

      ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000.00 บาท ตามรายการดังนี้

      เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด

       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นประกวดราคา ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือช่องทางกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร
(1) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
(2.1) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
(2.2) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
(2.3) เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
(3) ป.ป.ช. 0 7 ครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
(4) คุณลักษณะเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก GAAS

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย