Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  • PDF
18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยภาคปกติที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ ทุน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและ
ส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
๒.๑ นักศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ขึ้นไป ถ้ามีผลการเรียนต่ำกว่านี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๒ ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒.๓ มีความประพฤติดี ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
๒.๔ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่นเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ
๒.๕ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนี้ได้

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°