Sunday, Feb 24th

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  • PDF
10760 20121220p1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๓๖ คน และนักศึกษาภาคปกติศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ด.๒๐๑ หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาดังกล่าว

>>CLICK อ่านประกาศ ตรวจสอบรายรายชื่อ<<

feeds