Saturday, Jan 19th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น

  • PDF
DSC 0351
DSC 0360
DSC 0361
DSC 0362
DSC 0364
DSC 0486
DSC 0551
DSC 0552
DSC 0580
DSC 0721
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 10
  • ถัดไป

      พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเลย มอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และตรวจติดตามการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษาครู และการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

      วันที่ 26 เมษายน 2561  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อมอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3 มีงานทำมีอาชีพ และ 4 เป็นพลเมืองดี  และติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามราโชบาย และจัดหลักศูตรการศึกษาตามศาสตร์พระราชา การพัฒนานักศึกษา  และวางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทางจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพัฒนาลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข สู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานจังหวัดเลย และชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน แบบพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ ผกก.สภ.เมืองเลย ผู้บริหารสถาบันราชภัฏ หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุม
       ในโอกาสนี้  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยาพิเศษจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และลงแลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษา สร้างความยินดีแก่นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

องคมนตรีติดตามการดำการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

องค์มนตรีบรรยายจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°