Saturday, Jan 19th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU

  • PDF
DSC 0010
DSC 0050
DSC 0011
DSC 0102
DSC 0124
DSC 0118
DSC 0203
DSC 0223
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติฝ่ายบริหาร ทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลน 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี  

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  WE ARE ONE, WE ARE LRU ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  เพื่อร่วมแนวคิดทุกภาคส่วนทั้ง นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      โดยวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากฝ่ายบริหาร ร่วมกันกำหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลยราชภัฏเลย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

บรรยากาศพิธีเปิด
ร่วมวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
แสดงแนวคิดสถานการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยากาศร่วมแสดงแนวคิดความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจการการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน
ร่วมสร้างแนวคิดการพัฒนาและตั้งมหาวิทยาลัยจำลอง

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°