Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย

  • PDF
DSC 0635
DSC 0527
DSC 0528
DSC 0531
DSC 0610
DSC 0622
DSC 0630
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านการวิจัย พัฒนาการอาจารย์สร้างเครื่องมือวิจัย และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชิงคุณภาพ

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การวิจัยเป็นการทำความเข้าใจ ในเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการวิจัยกับชุมชน  การทำวิจัย ผู้วิจัยจึงเป็นปัจจัยหลักในงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย แก่อาจารย์นักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะความรู้ด้านการทำวิจัย และสร้างเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
        การเปิดจัดอบรม ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานการโครงการอบรม และมี ผศ.ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ เป็นวิทยากรการอบรม

คลิกชมภาพการอบรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°