Sunday, Feb 24th

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

  • PDF
10760 20121220p1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อคุ้มครองสมาชิกสมทบตามเจตนารมณ์ของกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา  พ.ศ.2557
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ.2557 ประกอบกับข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินการเข้าเป็นสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา  จึงประกาศการรับสมัครสมาชิกสมทบกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้มีผลบังคับในปีการศึกษา 2561
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(2) นักศึกษาภาคพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(3) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(4) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(5) พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(6) ลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ข้อ 3 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณะ/สำนัก และสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในกรณีที่ไม่สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th
ข้อ 4 เมื่อกรอกใบสมัครพร้อมกับแนบเอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อ 5 แล้ว ให้ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ยื่นใบสมัครเอกสารและหลักฐานในการสมัครพร้อมกับนำเงิน 150 บาท มาสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2 –26 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสมทบในกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัคร ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ข้อ 5 เอกสารและหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบกองทุน
(1) ใบสมัคร ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำแล้วแต่กรณี(รับรองสำเนาถูกต้อง)จำนวน 1 ฉบับ

>>CLICK อ่านประกาศ<< 
>>CLICK ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
>>CLICK กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา <<

 

feeds