Sunday, Feb 24th

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน

  • PDF
lrufront

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ ณ  วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
1. จำนวนห้องพักอาคารชุด
1.1 ห้องชุด 2 ห้องนอน (ห้องครอบครัว) จำนวน 30 ห้อง
1.2 ห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน 60 ห้อง
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุนและพนักงานในโรงเรียนสาธิต
2.2ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
2.3 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
2.4 ต้องเป็นผู้ที่มีคู่สมรส ปรากฏตามใบทะเบียนสมรส กรณีขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุดห้องพักประเภท ห้องชุด 2 ห้องนอน (ห้องครอบครัว)
3. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอพักอาศัยอาคารชุดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก  (แบบ 1) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  16 – 31 กรกฎาคม  2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds