Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

  • PDF
tuk8floor

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 0105 จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
-  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 55 ปี  
-เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
-ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
-มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 0105 จำนวน 1 อัตรา  
- สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา สังคมศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนวิทยาศาสตร์ พลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาไทย ศิลปกรรม สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี ดิจิตอลอาร์ต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
-สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร  สัตวศาสตร์  เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา
- สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
- สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7-31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับโอน<<

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°