Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • PDF
32645969 10156194340419526 1249662726666452992 n

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาจัดขึ้น ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 – 14.00 น.(ชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา) รายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK อ่านรายชื่อ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°