Saturday, Mar 23rd

Last update02:46:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF
1345018270 img

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร หลังอาคารภูคำ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ร้าน บริเวณ ล็อคที่ 4 , 5 และ ล็อคที่ 10
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.lru.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมาย
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรค ซึ่งตรวจมาแล้ว ไม่เกิน1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°