Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รอง อธก.ฝ่ายบริหารร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างความปรองดองแก้ปัญหาเหมืองแร่

  • PDF

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปร่วมรับฟังปัญหาจากการประกอบเหมืองแร่ของชาวตำบลหนองบง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

      การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการประกอบการเหมืองแร่ทองคำพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  มี พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการเลย พร้อมหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดเลย ร่วมฟังและตอบข้อซักถาม  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยกองกลาง รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไปร่วมรับฟัง เวทีรับฟังความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า เปิดให้ชาวตำบลหนองบงแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ถึงปัญหาแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานได้ตอบประเด็นข้อซักถาม ภายในหอประชุมโรงเรียนเขาหลวงวิทยา
     ต่อมาในช่วงบ่าย เปิดให้ตัวแทนผู้บริหารผู้ประกอบการเหมืองแร่ เข้ารับฟังประเด็นปัญหา และตอบรับในเรื่องข้อเสนอของชาวตำบลหนองบง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ภาพบรรยากาศในช่วงเช้า

ภาพบรรยากาศในช่วงบ่าย

งานประขาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0108
DSC 0157
DSC 0164
DSC 0166
DSC 0192
DSC 0195
DSC 0200

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°