Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Est Cum elit consectetuer consectetuer semper Maecenas augue enim felis Nam. Tortor pretium orci semper platea In condimentum mauris Integer wisi leo. Nibh leo a mauris ipsum justo convallis nunc at orci Fusce. Quis cursus condimentum mollis semper nulla elit congue urna sagittis eros. Fringilla.

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ วันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียน 20309 ชั้น 3 อาคาร 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4001
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3946
3 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 5/2558 วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3927
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ ศาลจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 4073
5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 4004
6 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 4114
7 ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 1952
8 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 1939
9 ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม อพสธ. ครั้ที่ 1 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2446
10 โครงการอบรมการนำผลงานไปจดสิทธิบัตร วันที่ 19 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2437
11 โครงการวิจัยสัญจรลง สู่ คณะมนุษยศาสตร์สะสังคมศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2316
12 การอบรมพัฒนาวารสารวิจัยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 4919
13 โครงการวิจัยสัญจรลงสู่คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4193
14 ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวิจัยสัญจร สถาบันวิจัยและพัฒนา 4746
15 ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนา 4459
16 รองอธิบดีฝ่ายวิจัยฯเปิดการอบรมพุธวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 22251
17 ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 10427
18 รองอธิบดีฝ่ายวิจัยฯเปิดการอบรมพุธวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 10044