Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ

          ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 884,700.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือ รัฐวิสาหกิจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานการก่อสร้างต่อสัญญาจ้างหนึ่งงาน ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองสอบราคาจ้าง
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึง 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (โดยถือนาฬิกางานพัสดุเป็นเกณฑ์) ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

>> เอกสารสอบราคาจ้าง  1 <<

>> เอกสารสอบราคาจ้าง  2 <<

>> เอกสารสอบราคาจ้าง  3 <<

>> ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง <<

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึง 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 - 8 ต่อ 41117 - 8 ทุกวันในเวลาราชการ

11 building

ประกาศสอบราคาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์ (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°