Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง การประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกว

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา อุปกรณ์ใช้ในการทำงานศิลปะ แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น
ในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่ามีข้อวิจารณ์ ดังนี้
“ข้อ ๕. แท่นปั้นประติมากรรมลอยตัว ไม่ได้ระบุจำนวน”
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว และได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้
“ข้อ ๕. แท่นปั้นประติมากรรมลอยตัว จำนวน ๔๕ แท่น แต่ละแท่น ประกอบไปด้วย”
ดังนั้น จึงนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นเวลา ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และสาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ นี้เป็นลายลักษณ์อักษรได้
ซึ่งผู้ที่เสนอแนะ วิจารณ์ จะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(๒) โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓
(๓) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1) ร่างประกาศประกวดราคา ชุดศิลปะ
(2) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ
(3) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ (ต่อ)
(4) ร่างเอกสารประกวดราคา ชุดศิลปะ (ต่อ)

lrufront

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทาง ชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

lrufront

 

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดเบาะยูโด จำนวน 1 ชุด”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดเบาะยูโด จำนวน 1 ชุด”

>>CLICK อ่านประกาศ<<10760 20121220p1

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด”

“ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล,ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล,ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
โทรสาร 0-4281-1143
ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)ร่างประกาศสอบราคาซื้อ
(2)เอกสารประกวดราคาซื้อ
(3)เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)
(5) ตารางแสดงวงเงิน
(6) รายละเอียดคุณลักษณะ
(7) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(8) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(9) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(10) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(11) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(12) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(13) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(15) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(15) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)
(16) รายละเอียดคุณลักษณะ (ต่อ)

lrufront

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°