Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนม  จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

lrufront

 

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองทางดาราศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อครุภัณฑ์  ชุดทดลองทางดาราศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์  เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง  จำนวน  3  เครื่อง  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

11 building

สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบ การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อประกอบการเรียนการสอน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117

ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาชุดชีววิทยา
(2) เอกสารสอบราคาชุดชีววิทยา
(3) เอกสารสอบราคาชุดชีววิทยา
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

13672546 1069801909780177 1343360279 n

บทความ อื่นๆ ...

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°