Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งการ MOS Olympic ๒๐๑๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic ๒๐๑๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกันอย่างแพร่หลาย โดยเข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Competition ( MOS Olympic ๒๐๑๕) ซึ่งจัดโครงการโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click>>> อ่านรายละเอียด
สมัครเข้าร่วมClick>>
http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคม อาเซียน เพื่อจัดอบรมหลักสูตร Software Development Fundamentals และหลักสูตร Database
Administrator Fundamental ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาปี ๓ - ๔) เข้าร่วมอบรมและสอบใบ รับรองมาตรฐานระดับ Enty Leveโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๒ และ ๒๐๓ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยสามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการได้ที่ Click >>http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มรภ.เลย สัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. ศ.

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด มี รศ.ดำรงค์ หอมดี เป็นประธาน และ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุมสัมมนา มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บทความ อื่นๆ ...