Sunday, Feb 18th

Last update02:10:37 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 1757
162 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล อรอุมา วงศ์กิตตะ 331
163 มรภ.เลย เจ้าภาพประชุมอธิการกลุ่มภาคอีสาน กนก นามคันที 147
164 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3404
165 ประกาศ การจัดทำเสื้อยืดคอปก และกางเกงวอร์มสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 129
166 ประกาศ การจัดทำเสื้อยืดคอปก และกางเกงวอร์มสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1481
167 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)ภาคเรียนที่ 3/2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 246
168 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 150
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาจารย์เพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 102
170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาจารย์เพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 259
171 มรภ.เลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้และการการบริหารความเสี่ยง กนก นามคันที 207
172 มรภ.เลย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา กนก นามคันที 240
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับอาจารย์และนักศึกษา กนก นามคันที 1355
174 สนง.ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เลย จัดงานลานวัฒนธรรม ลานดนตรี สืบสานวิถีไทเลย กนก นามคันที 393
175 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 7120
176 กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 1738
177 บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษารอบรับตรง กนก นามคันที 474
178 ขอเขิญร่วมเสวนา ประวัติศาสตร์เมืองเลย 3 มีนาคม 2560 กนก นามคันที 171
179 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 19403
180 รายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบชิงทุน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลประจาปี 2560 กนก นามคันที 1291