Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 902
182 ประกาศผลการรับนักศึกษา ภาคปกติ ทั่วไป บัญชี 1 และ บัญชี 2 ประจำปี 2560 กนก นามคันที 13884
183 มรภ.เลย ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาจีนโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวิชาการ กนก นามคันที 348
184 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1353
185 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 225
186 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 246
187 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2559 อรอุมา วงศ์กิตตะ 4764
188 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 220
189 ประกาศรายชื่อห้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1732
190 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 181
191 การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อรอุมา วงศ์กิตตะ 144
192 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 1929
193 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วัน เวลาลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประทวน เนตรแสงศรี 2055
194 มรภ.เลย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร เย็นฉ่ำทั่วมหาวิทยาลัย กนก นามคันที 603
195 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 387
196 คลังจังหวัดเลย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย ว่าที่อธิการคนใหม่ กนก นามคันที 339
197 สภา มรภ.เลย มีมติ ให้ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 861
198 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประทวน เนตรแสงศรี 1778
199 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศตามโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล อรอุมา วงศ์กิตตะ 339
200 มรภ.เลย เจ้าภาพประชุมอธิการกลุ่มภาคอีสาน กนก นามคันที 160