Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมคณะโครงการผู้ว่าฯ น้อย หารือการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา กนก นามคันที 215
82 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 152
83 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 81
84 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 116
85 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการนักศึกษาสู่สากล ปี 2561 กนก นามคันที 279
86 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 442
87 ประกาศผลการการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 94
88 ประกาศ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 177
89 วันศึกษาทั่วไป แสดงนิทรรศการพัฒนาทักษะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กนก นามคันที 380
90 โครงการปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นเลี้ยวเข้าวัด อรอุมา วงศ์กิตตะ 290
91 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 705
92 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 2003
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 3615
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 227
95 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอาเซียน อรอุมา วงศ์กิตตะ 721
96 แจ้งรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีและต้องยืนแบบเสียภาษี กนก นามคันที 522
97 ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 119
98 กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558– 2559 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) อรอุมา วงศ์กิตตะ 1154
99 กองทุนพัฒนานักศึกษามอบเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ประทวน เนตรแสงศรี 112
100 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ กนก นามคันที 3326

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°