Monday, May 28th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน นำข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มานำเสนอเผยแพร่ให้ได้รับทราบ และท่านสามารถแชร์กิจกรรมผ่านทางชื่องทางโซเชียลมีเดียได้

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศฟรี กนก นามคันที 393
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย กนก นามคันที 23
3 กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ logistics.lru 148
4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี WE ARE ONE, WE ARE LRU กนก นามคันที 423
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ผู้สอน กนก นามคันที 220
6 งานประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเครือข่าย PR DIGITAL รองรับดิจิทัลการสื่อสารยุคโซเซี่ยล กนก นามคันที 202
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน กนก นามคันที 249
8 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์ กนก นามคันที 61
9 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยการพัฒนาครูและการพัฒนาท้องถิ่น กนก นามคันที 162
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประทวน เนตรแสงศรี 83
11 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 54
12 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561 อรอุมา วงศ์กิตตะ 50
13 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 29
14 สงกรานต์ปีใหม่ชาวฟ้าชมพู ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารเป็นสิริมงคล กนก นามคันที 176
15 อธิการบดี มรภ.เลย รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กนก นามคันที 101
16 อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมคณะโครงการผู้ว่าฯ น้อย หารือการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา กนก นามคันที 87
17 การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 34
18 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 25
19 การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 3/2560 อรอุมา วงศ์กิตตะ 39
20 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการนักศึกษาสู่สากล ปี 2561 กนก นามคันที 143