Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่เพื่อรวบรวมพันธุ์ไผ่ไว้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรม เพิ่มทักษะแปรรูปอาหารกระป๋องแก่นักศึกษา

      ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเน้นในการทำวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร

       ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับ หลักสูตร จัดโดยคณะครุศาสตร์ ภายในห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน ในบริบทจังหวัดเลย”

กองพัฒนาอบรมจริยธรรม คุณธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา

       เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรชื่อดัง มาเป็นวิทยากรบรรยาย

บทความ อื่นๆ ...