Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ม.ราชภัฏเลย อบรม หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

      วันพุธที่ที่ 14 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมช้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บทความ อื่นๆ ...