Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ” (Thailand Research Expo ) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย จากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็น 4 มิติ คือ มิติเชิงวิชาการ, มิติเชิงนโยบาย, มิติเชิงเศรษฐกิจ, และมิติเชิงสังคม/ชุมชน ระหว่าง วันที่ 23–27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกอ.ประจำปีงบประมาณ 2557

        สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยฯ สกอ. ได้แจ้งการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเป็น  2 แบบคือ

1. แบบเดิม
     1.1 ประเด็นโครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดทำ Concept Paper และส่งไปยังอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

     1.2 ประเด็นโครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น ให้จัดทำ Concept Paper และส่งไปยังอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   และ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยแต่ละโครงการในประเด็นนี้ จะต้องทำงานเป็นทีมและต้องมีผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมทุกคน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาโครงการวิจัย และสำนักบริหารโครงการฯ จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำ Concept Paper และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันอาทิตย์ที่ 4  สิงหาคม 2556  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากอาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมประเด็นนี้ขอให้ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 แบบตอบรับสามารถรับได้ที่สำนักงานคณะหรือสถาบันวิจัยฯ

     1.3 ประเด็นโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว1ด ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2556
 

2. แบบแข่งขัน ทุกประเด็นให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว1ด พร้อมแบบฟอร์มการเลือกกลุ่มโครงการวิจัยแบบแข่งขัน แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดระดับตั้งแต่คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยส่งไปยังสำนักบริหารโครงการฯ ทั้งเอกสารฉบับจริงและอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ตามอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.herp.go.th/ หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41141-41143

ska

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่วมใส่หมวกนิรภัย 100%

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่วมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนร่วม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนแก่อาจารย์และบุคลากร

      ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการนำไปใช้  สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

 

ณ ศูนย์ภาษา  ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.chc.lru.ac.th
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4280-8000 ต่อ 42113, 42115
 


คลิ๊กโหลดกำหนดการ           คลิ๊กโหลดแบบตอบรับ

่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล


ม.ราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)  สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย พัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยจากงานประจำ โดยใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Thai SarabunPSK) ขนาด 16 พอยท์ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ชุด หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2556

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41141 - 41143

คลิ๊กอ่านรายละเีอียด

ข่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล