Sunday, Apr 22nd

Last update11:28:53 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2560 (ภาคปกติ)

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
3. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
4. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
6. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
1. นักศึกษาภาคปกติสามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2561
2. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2561 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินยืม
กำหนดชำระคืนเงินยืมประจำภาคเรียนที่ 3/2560 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
1. นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
2. นักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. 202 
3. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th

>>CLICK อ่านประกาศ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร<<

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยภาคปกติที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้าการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2560 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) จำนวน 40 ทุน ดังนี้

>>CLICK อ่านประกาศ

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<

13672546 1069801909780177 1343360279 n

ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (พิเศษ)

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
1. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
3. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
4. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
6. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
7. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้
สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
- นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
- นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. 202
- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th
ระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินยืม
กำหนดชำระคืนเงินยืมประจำภาคเรียนที่ 3/2560  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการ
1. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18– 24 เมษายน 2561
2. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ 26 เมษายน 2561

>>CLICK อ่านประกาศ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร<<

10760 20121220p1

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2560

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
3.วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้
3.1ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
3.2ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
4.สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นักศึกษาจะต้องยื่น คำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้
4.1นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 ค่าปรับวันละ 20 บาท
4.2นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561)
5.นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น
6.การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124, 41125 และ 41163

>>CLICK อ่านประกาศ <<

tuk19

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561

  • PDF

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
3.วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้
3.1ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
3.2ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
4.สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้
4.1นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 ค่าปรับวันละ 20 บาท
4.2นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
5.นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
6.การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124, 41125 และ 41163

>>CLICK อ่านประกาศ <<

10760 20121220p1