Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่วมใส่หมวกนิรภัย 100%

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่วมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนร่วม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556

      เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  การให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษา ในด้านทางวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานอาจารย์ที่ปรึกษา จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

อ่านประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ปีการศึกษา  2556 >> CLICK

อ่านประกาศ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา  2556 >> CLICK

ข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
631

แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา 0004105 ใหม่

     เนื่องจากตรวจสอบพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนรหัสวิชา 0004105 ผิดหลักสูตร จึงให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบนี้ ถอนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต รหัสวิชา 0004105 แล้วเลือกลงทะเบียนวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ รหัสวิชา 0004105 กลุ่มเรียน LG07- LG12 เท่านั้น
     นักศึกษาสามารถถอนและลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน หากพ้นจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถทำการลงทะเบียนได้ และอาจจะส่งผลให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนได้

คลิ๊กโหลดอ่ายรายชื่อที่ต้องถอนรายวิชาแลพลงทะเบียนใหม่

 
ข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
tabian

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนแก่อาจารย์และบุคลากร

      ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการนำไปใช้  สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

 

ณ ศูนย์ภาษา  ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.chc.lru.ac.th
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4280-8000 ต่อ 42113, 42115
 


คลิ๊กโหลดกำหนดการ           คลิ๊กโหลดแบบตอบรับ

่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล


ม.ราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)  สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย พัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยจากงานประจำ โดยใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Thai SarabunPSK) ขนาด 16 พอยท์ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ชุด หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2556

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41141 - 41143

คลิ๊กอ่านรายละเีอียด

ข่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคพิเศษ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๐  หมวด ๔  ข้อ ๑๒.๒.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษ ประจำปีการศึกษา 2555

      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๓.๑.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่  ๒   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๕)

การลงทะเบียน 1/2556 เรื่อง การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก

    ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
    1. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1-2 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-24 มิถุนายน 2556
    2. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-29 มิถุนายน 2556

   แจ้งการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก ตามรายวิชาและหมู่เรียน  ตามที่แนบประกาศนี้ >> CLICK


ข่้าวโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน