Friday, May 25th

Last update04:00:48 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รัดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2557

 ด้วยจะมีนักศึกษาภาค กศ.พ. ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ จึงให้นักศึกษา  คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

๑.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
๒.  ตัวแทนหมู่เรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)  ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล
๓.  นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม
๔.  นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)
-  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย
-  ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

ข้าราชการชาย – หญิง

-  สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก
-  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา

๕.  นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ
๖.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๗.  อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน  ๖๐๐  บาท ที่งานการเงิน ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
๘.  นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน   (ตกค้าง)   และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

DSC 010121