Tuesday, Jun 19th

Last update02:46:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ >> CLICK >> อ่านรายละเอียด

มรภ.เลย สัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. ศ.

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด มี รศ.ดำรงค์ หอมดี เป็นประธาน และ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุมสัมมนา มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557

โครงการอบรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 22557 จึงให้นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

1.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น

2.  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน หรือตัวแทนหมู่เรียนติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่าง    วันที่ 16-26 ธันวาคม 2557  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษากรอกข้อมูล

3.  นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ

ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม

4. นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ - สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย  -  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)

-  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย

-  ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง - สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุม ที่คอเสื้อ

-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

5.  นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ

6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่ 23  มกราคม 2558

7.  อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน  ภายในวันที่  30  มกราคม 2558

8. นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่  30  มกราคม 2558

CLICK >> อ่านประกาศ

มรภ.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยยกระดับความปลอดภัย

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปี 2558

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา กศ.พ. ภาคเรียนที่ 2/2557