Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2557

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน  14  อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  รับสมัคร  จำนวน  14  อัตรา
            1.1  สังกัดคณะครุศาสตร์
       1.1.1  อาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน                                          จำนวน     1     อัตรา
       1.1.2  อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา                                                จำนวน     1     อัตรา
       1.1.3  อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา                             จำนวน     1     อัตรา
       1.1.4  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                       จำนวน     2     อัตรา
       1.1.5  อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา                                               จำนวน     1     อัตรา
       1.1.6  อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.2  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      1.2.1  อาจารย์สาขาวิชาดนตรี                                                                  จำนวน     1     อัตรา
           1.3  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      1.3.1  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                        จำนวน     1     อัตรา
      1.3.2  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย       จำนวน     1     อัตรา
            1.4.  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
       1.4.1  อาจารย์สาขาวิชาการเงิน                                                              จำนวน     1     อัตรา
       1.4.2  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                              จำนวน     1     อัตรา
            1.5.  สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
       1.5.1  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                    จำนวน     2     อัตรา

        ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 – 9  กรกฎาคม  2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานบริหาร งานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

DSC 010121

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  2  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดดังนี้
        1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะรับสมัครจำนวน 2  อัตรา
         1.1  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
        1.1.1  เจ้าพนักงานทะเบียน  ระดับ  2  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา

     1.2  สังกัดศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        1.2.1  เจ้าหน้าที่เอกสาร  ระดับ  1  (เฉพาะกิจ)  จำนวน  1  อัตรา


                 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ตั้งแต่วันที่  12 – 18  พฤษภาคม  2557 เว้นวันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์  


>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคลโทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°