Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สังกัดงานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

tuk8floor

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” เรื่อง "แชร์"

unnamed
► นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งผลงานเข้าประกวดกวดสื่อดิจิทัลภายใต้หัวข้อส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "แชร์" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. นายชลทิตย์ ศรีตระการ
2. นายธาดา แก้วศรีนวล
3. นายอภิสิทธิ์ บัวทอง

ดร. สมยงค์ สีขาว (อาจารย์ที่ปรึกษา)

http://www.ondefilm.com/index.php/welcome/vdo

► แนวคิดหนังสั้นเรื่องแชร์
ปัจจุบันคนในสังคมออนไลน์มักจะแชร์เรื่องราวต่าง ๆ มากมายแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะแชร์เพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยสนใจเข้าไปช่วยเหลือสักเท่าไหร่ จึงอยากจะเสนอแนวคิดที่ว่าหากเราแชร์เพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดผลแต่หากเราลงมือช่วยเหลือ ก็จะเกิดผลดีจะได้มีแต่รอยยิ้มและอยากให้แชร์แต่สิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์เพื่อสังคมออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น สังคมโลกออนไลน์จะได้มีแต่การแชร์เรื่องราวดีๆ

►รับชมผ่าน Youtube >>>https://youtu.be/G5TcTeKVuBk

#ONDEFilmYouthCamp#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการ Click>>http://www.ondefilm.com/index.php

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานบริหารงานบุคคลสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835223–8 ต่อ 41115 หรือ 42111

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ปฎิทิน<<>>CLICK ปฎิทิน<<
 tuk8floor

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-835-223 – 8 ต่อ 4115หรือ 42111

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<10760 20121220p1

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2559

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รับสมัครทั้งสิ้น จำนวน 1 อัตรา คือ อาจารย์สาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2559  ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ราชภฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ  การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>> อ่านรายละเอียด <<

ราชภฏเลย

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°