Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเก้าอี้ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 3,517ปก โดยวิธีตกลงราคา”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธฺการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอ ราคาจำนวน 3 ราย นั่น

ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธฺการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา”

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องประชุม

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 จำนวน 1 งาน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย