Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รัดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2557

 ด้วยจะมีนักศึกษาภาค กศ.พ. ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ จึงให้นักศึกษา  คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

๑.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
๒.  ตัวแทนหมู่เรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)  ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล
๓.  นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม
๔.  นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)
-  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย
-  ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง

-  สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

ข้าราชการชาย – หญิง

-  สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก
-  สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา

๕.  นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ
๖.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๘
๗.  อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน  ๖๐๐  บาท ที่งานการเงิน ในระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
๘.  นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน   (ตกค้าง)   และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

DSC 010121

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการรับสมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2558

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์ใบสมัคร

DSC 010121