Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

อ่านรายละเอีบดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ(ประเภททั่วไป)

ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 รับสมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต >> CLICK <<

ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 รับสมัครด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและพิมพ์ใบสมัคร >> CLICK


ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศที่เนบนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

อ่านเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชา ดังบัญชีรายชื่อนี้ และให้ปฏิบัติตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งการ MOS Olympic ๒๐๑๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic ๒๐๑๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกันอย่างแพร่หลาย โดยเข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Competition ( MOS Olympic ๒๐๑๕) ซึ่งจัดโครงการโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click>>> อ่านรายละเอียด
สมัครเข้าร่วมClick>>
http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคม อาเซียน เพื่อจัดอบรมหลักสูตร Software Development Fundamentals และหลักสูตร Database
Administrator Fundamental ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาปี ๓ - ๔) เข้าร่วมอบรมและสอบใบ รับรองมาตรฐานระดับ Enty Leveโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๒ และ ๒๐๓ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยสามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการได้ที่ Click >>http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกจิ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 ข้อ 3(1) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำหลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 และสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครเข้าศึกษาต้อประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่สันที่ 9 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ >> CLICK >> อ่านรายละเอียด

มรภ.เลย สัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. ศ.

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด มี รศ.ดำรงค์ หอมดี เป็นประธาน และ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุมสัมมนา มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย