Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<   

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

10760 20121220p1

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงาน ม.ราชภัฏเลย เฉพาะกิจ

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ)สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นั้น

      บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

>>ประกาศมหาวิทยาลัยฯ<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

tuk8floor

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 7 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รับสมัครทั้งสิ้น จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
  1.1 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     1.1.1 อาจารย์สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
     1.1.2 อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     1.1.3 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   1.2.1 อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
   1.3 สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   1.3.1 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียราชภฏเลยดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2559

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่1/2559  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2559  นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2552 ข้อ 16 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>>อ่านประกาศ<<