Friday, Apr 27th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤศจิกายน  2558  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ  3  (เฉพาะกิจ)  สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ลำดับที่  1  นางฌิชมน  วิชัย

สำรองลำดับที่  1 นายสวัสดิ์  ผงนอก

สำรองลำดับที่  2 นางสาวกมลมาศ  ทุมสงคราม

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวในวันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.00  น.  ที่งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดทำประกันสังคม และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

lrufront

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ   เลขที่ตำแหน่ง  0019  จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
1  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อายุไม่เกิน  55  ปี 
2  เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
3 ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร  (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7(ข)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตำแหน่งบรรณารักษ์ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  0019  จำนวน  1  อัตรา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์             
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่วันที่  1-13  ตุลาคม  2558 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4280-8014

building005