Wednesday, Apr 25th

Last update08:31:52 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

(2) เอกสารประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 697,000 บาท ตามรายการดังนี้
เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นประกวดราคา ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือช่องทางกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

10760 20121220p1

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศ
(2) เอกสารสอบราคา
(3)เอกสารสอบราคา (ต่อ)
(4)เอกสารสอบราคา (ต่อ)

10760 20121220p1

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปีกพื้นเมือง เพื่อการเรียนการสอนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ ได้ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6) แบบสรุปราคากลาง
(7) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)
(8) แบบสรุปราคากลาง(ต่อ)

12345

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

lrufront

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง  (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC)  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)คุณลักษณะครุภัณฑ์

10760 20121220p1

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื้อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื้อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา

“ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(6) ตารางแสดงวงเงิน
(7) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(8) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(9) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(10) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(11) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(12) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(13) คุณลักษณะครุภัณฑ์
(14) คุณลักษณะครุภัณฑ์

ราชภฏเลย

"ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)"

“ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4) เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5) ตารางแสดงวงเงิน
(6) คุณลักษณะครุภัณฑ์

ราชภฏเลย